PRIVACY VERKLARING EN GEDRAGSCODE 'WE ZIJN ER VOOR JOU'

Wie zijn wij?

Door de crisis rondom het coronavirus komen personen die in de vitale sectoren werken flink onder druk te staan. Anderzijds zijn er professionals die hun expertise en ervaring willen inzetten om een steentje bij te dragen. Het initiatief ‘We zijn er voor jou’ heeft als doel een verbinding te maken tussen deze twee groepen.

Wij zijn er voor mensen in vitale beroepen die een luisterend oor nodig hebben én voor professionele luisteraars die graag een steentje willen bijdragen. Dat doen wij, nogmaals, zonder winstoogmerk.

U kunt ons bereiken via het e-mailadres [email protected].

Soort gegevens

Benodigde gegevens professionele luisteraar:
Naam, telefoonnummer, e-mail, of u een geheimhoudingsplicht heeft, de sector waarin u werkzaam bent, een link naar uw website of LinkedIn pagina, het aantal jaren werkervaring, uw voorkeur voor een beroepsgroep, de capaciteit voor het aantal luisteraars waarvoor u beschikbaar kunt zijn en uw voorkeurstijdstip.

Benodigde gegevens personen werkzaam in vitale sector:
Naam (optioneel), telefoonnummer, e-mail (optioneel), of u een geheimhoudingsplicht heeft, de sector waarin u werkzaam bent en uw voorkeur voor het eerste contactmoment.

Mogen wij deze gegevens gebruiken?

Professionele luisteraars:
Wij hebben deze gegevens van u nodig om na te kunnen gaan of u een betrouwbaar luisterend oor kan bieden en om u zo goed mogelijk aan de harde werkers uit de vitale sectoren te kunnen koppelen. Wij mogen deze gegevens gebruiken als u die aan ons ter beschikking stelt omdat wij deze nodig hebben in het belang van de medewerkers uit de vitale sectoren die zich bij ons aanmelden. Deze medewerkers moeten er tenslotte op kunnen vertrouwen dat u een professioneel luisterend oor biedt. Dat heet in de AVG een ‘gerechtvaardigd belang’.

Personen in vitale sector:
U kunt bij onze luisteraars vertrouwelijk en zelfs anoniem uw verhaal doen. Daar hebben wij alleen uw telefoonnummer voor nodig. De overige gegevens die u aan ons verstrekt zijn optioneel. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u zo goed mogelijk te koppelen aan een luisteraar. Dat doen wij op basis van uw toestemming. Wij krijgen geen gegevens die u verstrekt aan uw luisteraar. Wij doen er alles aan om te zorgen dat uw luisteraar vertrouwelijk en professioneel met deze gegevens omgaat.

Met wie delen wij uw gegevens

Professionele luisteraars:
Wij delen uw gegevens met niemand. Het initiatief om contact op te nemen met degene die behoefte heeft aan uw luisterend oor, ligt bij u. Wij delen uw gegevens onder geen beding met anderen.

Personen in vitale sector:
Wij delen uw verstrekte gegevens met een of meerdere luisteraars die mogelijk tijd hebben. Wij delen uw gegevens onder geen beding met anderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Professionele luisteraars:
Wij bewaren uw gegevens zolang u bij ons aangesloten bent. U kunt uzelf afmelden door ons te mailen via [email protected].

Personen in vitale sector:
Wij bewaren uw gegevens zolang u bij ons aangesloten bent. U kunt u afmelden door ons te mailen via [email protected].

Welke rechten heb ik?

U heeft bij ons de volledige controle over uw gegevens. U kunt ons dan ook altijd verzoeken om uw gegevens in te zien, te verwijderen of te laten corrigeren. Neemt u daarvoor contact op met [email protected].

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gedragscode 

Als professionele luisteraar vervult u een belangrijke rol waar de medewerkers uit vitale beroepen op moeten kunnen vertrouwen. ‘we zijn er voor jou’ maakt gebruik van een gedragscode om te waken over de professionaliteit  en integriteit van uw dienstverlening.

Geheimhouding
Alle luisteraars verbinden zich eraan om alle informatie die zij ontvangen strikt geheim te houden.  U bent als luisteraar verantwoordelijk voor alle informatie die u van ons en de medewerkers uit vitale beroepen ontvangt.

Integriteit en kosteloze dienstverlening
Wij vertrouwen erop dat u op een professionele wijze uw diensten aanbiedt. In dat kader tolereert “we zijn er voor jou” geen ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, beledigingen of bedreigingen. U biedt uw diensten op een professionele en kosteloze wijze aan, zonder daarbij reclame te maken voor enige betaalde vorm van dienstverlening.

Overtredingen van de gedragscode
Mochten wij het vermoeden hebben dat u enige bepaling uit de gedragscode heeft overtreden dan behouden wij onszelf het recht voor om u van ons platform te weren. Wij behouden ons evenwel het recht voor om grensoverschrijdend gedrag te melden aan  handhavingsinstanties, waaronder de politie.   

Wijzigingen in de gedragscode
Deze gedragscode kan in de toekomst worden uitgebreid of aangepast. Wij zullen u in dat geval zo spoedig mogelijk informeren over de wijzigingen. De meest recente versie van het document kunt u vinden op onze website.